นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับภาระกิจการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และชุมชน บริษัทฯ ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ แต่เรายังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยวางแผนให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจและดำเนินการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรและชุมชนโดยรอบ การดำเนินธุรกิจของเราในแต่ละวันสอดคล้องไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและอนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี้

เราดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตามหลักจริยธรรม ภายใต้โครงการ “อิมแพ็คปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม” โดยมุ่งเน้น “ผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ (touching people’s life)” และ “การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม (connecting with the less fortunate)” ผ่านทางโครงการต่างๆ ขององค์กร อาทิ

ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “พันธมิตรสู่ความสำเร็จ” กิจกรรมเพื่อสังคมทุกกิจกรรมของเรา ได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีจากคณะผู้บริหารและพนักงาน และเราจะไม่หยุดยั้งที่จะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป เพื่อตอบแทนและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกภาคส่วน ทั้งบริษัทฯ พนักงาน และชุมชนอย่างยั่งยืน