EDUCA 2017 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10

EDUCA 2017 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 งานประจำปีสำหรับกลุ่มผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายทางการศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มครูและเจ้าหน้าที่การศึกษา รวมทั้งผู้ที่อยู่ในวงการการศึกษาทุกระดับ โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “EDUCATION 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 From Policy to Classroom จากนโยบายสู่ห้องเรียน”

มหกรรมนี้ได้รวบรวมผลงานและการวิจัยทางการศึกษาจากหลายหน่วยงาน พร้อมทั้งเป็นเวทีสำคัญในเชิงการประชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทย นอกจากนี้ยังเป็นมหกรรมสำหรับแสดงศักยภาพของระบบการศึกษาไทยผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ อีกด้วย

กิจกรรมภายในงานเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ประกอบไปด้วย

1. การประชุมนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ภายใต้แนวคิด Education 4.0 from Policy to Classroom จากนโยบายสู่ห้องเรียน

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟอรั่มครูใหญ่ และสัมมนากลุ่มย่อย จัดขึ้นเพื่อนำเสนอวิธีการจัดการเรียนรู้ และเทคนิคต่างๆ เพื่อตอบโจทย์และพร้อมก้าวสู่การศึกษาไทยในยุค 4.0 ซึ่งประกอบด้วย 10 กลุ่มหัวข้อ ได้แก่ การบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการชั้นเรียนและการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน หลักสูตรการศึกษา การวัดและประเมินผล เทคนิคการสอน ICT กับการเรียนการสอน การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อาเซียน ทักษะการเรียนรู้และการสอน สำหรับศตวรรษที่ 21 และการนิเทศการสอนและนิสิต/นักศึกษาฝึกสอน

3. ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 จำลองห้องเรียนตัวอย่างโดยผู้ร่วมแสดงสินค้าและบริการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูผู้สอน ในการนำเทคนิคและนวัตกรรมสื่อใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น

4. การเยี่ยมชมงานเป็นหมู่คณะ เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของผู้ร่วมแสดงสินค้าและบริการ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริเวณโซนลานกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้จัดแสดงได้นำเสนอสินค้าและบริการที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน

งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม (อาคาร 9)
อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 50,000 คน ทั้งจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน