Media Download > Photo Releases

Photo Releases

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร 0-2833 5073-8 หรือ communications@impact.co.th

พิธีเปิดงานวันคนพิการ 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้น โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ด้านการป้องกันความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในการนี้ตัวแทนจากศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

จินตนา พงษ์ภักดี     เอวิกานต์ บัวคง
ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร       สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร 02-833-5061 โทร 02-833-5078
อีเมล jintanap@impact.co.th อีเมล awikanb@impact.co.th