Media Download > Photo Releases

Photo Releases

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร 0-2833 5073-8 หรือ communications@impact.co.th

พิธีเปิดงาน Thailand Rubber Expo

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (กลาง) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Rubber Expo เวทีในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้านยางพาราทั้งในและต่างประเทศ ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากยางพาราของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาว สวนยางไทยและผู้ประกอบการ รวมทั้งแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำของไทยในฐานะผู้ผลิตยางคุณภาพและธุรกิจการส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก โดยใช้รูปแบบการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราของไทยเพื่อให้สาธารณชนได้มีโอกาสได้รับความรู้และเข้าใจประโยชน์ของยางพาราอย่างมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอด พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปยางพาราต่อไป

Thailand Rubber Expo จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

จินตนา พงษ์ภักดี จริยา คงเมืองแท้
ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร   สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร. 02-833-5061 โทร. 02-833-5078
อีเมล jintanap@impact.co.th    อีเมล jariyak@impact.co.th