Visitor > Event Calendar

Event Calendar
มหกรรมของดีอีสานกลาง
Date : 11 September 2017 - 17 September 2017
Time : 10:00-21:00 hrs.
Venue : Hall 7
Type : Exhibition Public

Central E-SAN Festival 2017

Living knowledge and wisdom อีสานกลาง แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่มีชีวิต มหกรรมของดีอีสานกลาง จากกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น โอทอปขึ้นชื่อ อาหารอีสานแซ่บนัว มากกว่า 300 ร้านค้า อีสานกลาง แหล่งอารยธรรมล้ำค่า ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญานำท่านเที่ยวชมและเรียนรู้ในบรรยากาศพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สะท้อนผ่านสินค้าท้องถิ่นที่น่าสนใจหลากหลาย การสาธิตและแสดงภูมิปัญญา การแสดงศิลปวัฒนธรรม มางานนี้ เสมือนท่านได้ไปสัมผัสอีสานกลางอย่างแท้จริง

Contact Event Organizer
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
Show Manager: บริษัท อิมเมจ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0 2661 8081
มือถือ. 08 3074 4613
อีเมล: wanarat@imageholiday.com