Who We Are > CSR

CSR

ความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

อิมแพ็คมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุภารกิจในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้น “ผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ (touching people’s life)” และ “ความเชื่อมโยง (Connecting)” ถือเป็นการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านทางโครงการต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งไม่คาดหวังผลกำไร หากมุ่งให้ความช่วยเหลือผ่านการระดมทุน และนำมาช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การทำบุญกับเด็กด้อยโอกาส งานอาสาสมัครเพื่อสังคม งานบริการสังคมด้านการศึกษา ความต้องการพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

โดยกิจกรรมเพื่อสังคมนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการในการร่วมให้ความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมการจัดประชุม และสัมมนา (MICE) มีโอกาสในการก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ บูธจัดงาน ป้าย พรม กระดาษ รวมถึงการขนส่ง ในฐานะที่เป็นสถานที่จัดงานเราได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการที่จะสนับสนุน และให้ความรู้กับผู้จัดงานให้เห็นความสำคัญกับการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการจัดงาน