Who We Are > CSR Policy

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับภาระกิจการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมุ่งเน้น “ผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ (touching people’s life)” และ “ความเชื่อมโยง (Connecting) ทางสังคม” ทั้งการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านทางโครงการต่างๆ ขององค์กร อาทิ การมอบโอกาสแก่เด็กและชาวชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมงาน ตลอดจนให้ความร่วมมือในงานอาสาสมัครเพื่อสังคม งานบริการสังคม งานสนับสนุนด้านการศึกษา ความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีพ และการดูแลสิ่งแวดล้อม

ภายใต้ความร่วมมืออันดีจากคณะผู้บริหารและพนักงาน โดยตระหนักถึง ความเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา แสดงสินค้า นิทรรศการ และกิจกรรมอินเซนทีฟ หรือ ไมซ์ (MICE) ซึ่งมีโอกาสในการก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการจัดงานแต่ละครั้ง ด้วยการใช้วัสดุอุปกรณ์ อาทิ บูธจัดงาน ป้าย พรม กระดาษ รวมถึงการขนส่ง ในฐานะที่เป็นสถานที่จัดงาน อิมแพ็ค แสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการสนับสนุน และให้ความรู้กับลูกค้าผู้จัดงาน ตลอดจนผู้มาชมงานให้เห็นความสำคัญกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดกับสังคมเป็นสำคัญ

ทิศทางการทำ CSR ของอิมแพ็ค เมืองทองธานี

อิมแพ็ค ไม่เพียงคำนึงถึงการทำโครงการ CSR แต่ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2552 หลังจากที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ได้ริเริ่มการส่งเสริมมาตรฐานการจัดงานประชุมสีเขียว หรือ กรีนมีตติ้งให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์  (Green Meetings Guideline) และเริ่มต้นผลักดันพร้อมแนะนำให้องค์กรดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน หรือ ISO 50001 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่อุตสาหกรรมไมซ์

โดยหลังจากนั้น อิมแพ็ค ได้ประกาศดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ISO โดยตรง เพื่อคอยติดตามผลการดำเนินงานและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยหวังตั้งเป้าลดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า 3% หรือประมาณ 13 ล้านบาทต่อปี จนกระทั่งปี 2554 ได้ผ่านการรองรับการมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน หรือ ISO 50001 เป็นที่สำเร็จ ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในไทยและเป็นแห่งที่ 2 ในเอเชียถัดจากโรงไฟฟ้าในอินเดียที่ได้รับการรับรองไปก่อนหน้า 

ต่อมาเมื่อ สสปน. ได้มอบนโยบายยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยจากกรีนมีตติ้งส์ สู่แนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนหรือ Sustainability Thailand ทางอิมแพ็คก็ได้ขานรับนโยบายและวางแนวทางพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มชุมชน การใช้งดใช้โฟมบรรจุอาหาร การหมุนเวียนไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งในการจัดงาน การปรับเปลี่ยนใช้หลอดไฟฟ้า LED ทั้งศูนย์ฯ เพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น

การติดตามผลของแต่ละโครงการ

อิมแพ็ค ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระดับเดียวกับองค์กรชั้นนำทั้งในไทยและสากล มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ภายใต้ชื่อฝ่าย ควบคุมมาตรฐานองค์กร หรือ Standard Controls เป็นหน่วยงานที่ดูแลตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละมาตรฐานสากลที่ทางอิมแพ็คถือปฏิบัติ ได้แก่ TIS 22300 ระบบจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ต่อด้วย ISO 22000 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร และ ISO 50001 ระบบการจัดการด้านพลังงาน

งบประมาณสำหรับการทำ CSR ต่อปี

อิมแพ็ค วางงบประมาณสำหรับการทำโครงการ CSR เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม ประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี ทั้งการจัดกิจกรรมภายในองค์กรส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน สังคม การบริจาคช่วยเหลือองค์กรการกุศล การมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาสำหรับโรงเรียนต่างจังหวัด การช่วยเหลือสัตว์ การร่วมกิจกรรม CSR กับลูกค้าผู้จัดงาน ฯลฯ และงบประมาณจะเพิ่มขึ้นตามเหตุการณ์หรือความจำเป็นเร่งด่วน เช่น การบริจาคเพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำท่วม เป็นต้น 

ทั้งนี้ ไม่รวมการลงทุนขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก สำหรับการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการ อุปกรณ์การก่อสร้าง เพื่อควบคุมการประหยัดพลังงาน หรือพัฒนาและรักษามาตรฐานของระบบการจัดการงานมาตรฐานแต่ละระบบ โดยบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) และ อิมแพ็ค โกรท รีท หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท (IMPACT Growth REIT) ผู้กำกับและอนุมัติงบประมาณในแต่ละโครงการ

ผลที่คาดหวังจากโครงการ CSR ของอิมแพ็ค

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของอิมแพ็ค คือ การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการ ณ ปัจจุบัน โดยไม่ทำให้เกิดปัญหาในอนาคต เป็นการพัฒนาที่ต้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอิมแพ็คได้วางนโยบายการรักษาสมดุลระหว่างความสำเร็จทางธุรกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อมและพันธกิจเพื่อสังคม ภายใต้วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรที่ถือปฏิบัติมานับทศวรรษ เพื่อสร้างความยั่งยืนนี้เป็นทั้งจุดหมายระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นผู้นำทางธุรกิจไมซ์ในการสร้างความยั่งยืนด้วยการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร โดยหัวใจของยุทธศาสตร์นี้ คือ ประสบความสำเร็จให้มากขึ้น ด้วยการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง ในยุทธศาสตร์การสร้างความยั่งยืน อิมแพ็ค ได้ต่อยอดการทำงานจากรากฐานที่มั่นคงและปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จตลอดเวลาที่ผ่านมา และเชื่อมั่นว่าในระยะยาว ความยั่งยืนคือสิ่งสำคัญที่จะนำพาธุรกิจอิมแพ็คให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต

การพัฒนาที่ยั่งยืน กับ ความรับผิดชอบทางสังคม CSR ที่ถือปฏิบัติ ภายใต้การตระหนักถึง 3 ด้านสำคัญ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอะไรที่ไกลกว่าเพียงมองว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่เป็นเสมือนการเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดการบริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลงไปถึงระดับการรักษาความสมดุลที่ดี ทำให้คนได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ทำลายล้าง ให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน อยู่ดีกินดี และอยู่เย็นเป็นสุข เราดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน และเรายังคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

อิมแพ็ค มุ่งหวังพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability)  

ด้านเศรษฐกิจ (Economy)  อิมแพ็ค มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ทั้งลูกค้า ภายใต้วัฒนธรรมองค์พันธมิตรสู่ความสำเร็จ ที่มุ่งเน้นความคุ้มค่าให้กับลูกค้าสูงสุด เพราะ “ความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา” รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่ายได้ตระหนักถึงเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่ไม่ใช่เป็นเพียงผลกำไร แต่เป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน โดยได้ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Meeting ต่อเนื่องสู่ความยั่งยืนทางอุตสหกรรมไมซ์ภายใต้ มอก.20121 หรือมาตรฐานการบริหารจัดงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืน

ด้วยอิมแพ็คดำเนินงานในส่วนของการบริการจะต้องมอบบริการที่ดีเยี่ยมให้ลูกค้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริการ อาทิ คัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีที่สุด ซึ่งต้องไม่ส่งกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะต้องใช้เงินลงทุนสูงกว่ามาให้บริการกับลูกค้า เช่น เลือกที่จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยติดตั้งระบบควบคุมความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งระบบการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ การควบคุมการใช้งานเพื่อเป็นมาตรฐานในการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศให้กับอาคาร เช่น เครื่องทำความเย็น (Chiller) รวมถึงการดำเนินงานด้านอื่นๆ เช่น การสร้างทะเลสาบเพื่อเก็บกักน้ำสำหรับใช้ในการรดน้ำต้นไม้ การออกแบบกล่องอาหาร โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ดินสอและกระดาษในห้องประชุม ไม่ใช้ปากกาและสมุดเป็นเล่ม เป็นต้น

ด้านสังคม (Society) อิมแพ็ค ได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหล้เคียง และที่แห่งอื่นๆ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในด้านต่าง ๆ เพราะมุ่งหวังให้ธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่นและมีความสุข  พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสและส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ อาทิ

การมอบโอกาสให้เยาวชน การมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน ตุ๊กตาให้เด็กในชุมชม สถานเลี้ยงเด็กใกล้เคียง ด้านสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือชุมชนให้ความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย การร่วมซ่อมแซมวัด สถานที่สำคัญๆ ของชุมชน การจ้างงานคนในชุมชน เป็นต้น 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)  อิมแพ็ค มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในพื้นที่ศูนย์ฯ และพื้นที่รอบนอก เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน อาทิ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด เลือกใช้พลังงานทางลือก เช่น การผลิตไบโอดีเซลใช้กับรถเพื่อการดูแลสถานที่ การบริหารจัดการโดยใช้ หลัก I am 3R (Reduce, Reuse/Recycle and Replenish) เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรรมปลูกต้นไม้คืนชีวิตให้แก่ธรรมชาติทั้งในพื้นที่และภายนอก เช่น การปรับภูมิทัศน์พื้นที่ศูนย์ฯ สร้างสีเขียวให้กับเมืองทองธานี การจัดกิจกรรมเชิญชวนเพื่อนสมาชิกอิมแพ็คปลูกป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น

โดยการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับองค์กร แต่เป็นการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจให้อยู่ควบคู่กับสังคมอย่างยั่งยืน

CSR Activities