Editor Talk
IMPACT E-Newsletter issue 59

ผู้นำสถานที่จัดงานของประเทศไทย

มาตรฐาน มอก. 22300

อิมแพ็ค เพิ่มสะพานทางเชื่อมรอบศูนย์ฯ

อิมแพ็ค เปลี่ยนชื่ออาคารจัดงาน