นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”)

1. หลักการและเหตุผล

โดยที่บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและตามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายฯ”) จึงได้ถูกจัดเตรียมขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการที่บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะบริหารจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกอื่น ๆ

2. คำจำกัดความ

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“การประมวลผลข้อมูล” ได้แก่ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม
บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึง

 • ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวของบุคคลธรรมดา (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี) วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ สัญชาติ น้ำหนัก ส่วนสูง รูปถ่าย
 • ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลและประวัติการจ้างงาน ข้อมูลการประเมินการทำงาน ประวัติอาชญากรรม ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว
 • ข้อมูลประวัติการติดต่อเพื่อทำธุรกรรมหรือสัญญากับบริษัทฯ
 • เลขบัญชีธนาคาร เงินเดือน ข้อมูลสถานะทางการเงิน ข้อมูลการเสียภาษี หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขทะเบียนรถยนต์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เจ้าของข้อมูลใช้เพื่อเข้าใช้งานต่าง ๆ รวมถึง เลขที่อยู่ไอพีประเภทของบราวเซอร์ ภาษา ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ และข้อมูลเกี่ยวกับ Cookies
 • การบันทึกภาพในระบบกล้องวงจรปิด

3.2 ช่องทางการเก็บรวบรวม
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงช่องทางการเก็บรวบรวมดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลหรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูลให้ไว้กับบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ โดยตรง
 • ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจาก บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่นใดที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ธนาคาร
 • ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากแหล่งข้อมูลสาธารณะทั่วไป ทั้งนี้ โดยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายในขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น หลังจากนั้นบริษัทฯ จะทำลายข้อมูลดังกล่าวตามวิธีการที่ได้มาตรฐาน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลนั้น ๆ ไว้ต่อไป หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

5. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล

5.1 วัตถุประสงค์การใช้และการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จะใช้และข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึง

 • เพื่อการเข้าทำสัญญาหรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อการประกอบธุรกิจที่บริษัทฯ มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งเพื่อการปรับปรุง พัฒนา และเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ
 • เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การส่งบริการแจ้งเตือน การตอบกลับเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าของข้อมูล
 • เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมการขาย เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความต้องการ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กําหนด
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจัดหาและคัดเลือกทรัพยกรบุคคล
 • เพื่อระบุตัวตนของผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.2 ผู้ที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้ฐานโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลอาจถูกเปิดเผย หรือโอนไปยังองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก รวมถึง

 • บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ
 • ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการจัดเก็บหรือวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
 • หน่วยงานราชการที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • ที่ปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย
 • ผู้ควบคุมข้อมูลอื่นที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปให้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและป้องกันมิให้เกิดการสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบุคคลที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ทําได้เท่านั้น

6. ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบการจัดหมวดหมู่และกำหนดชั้นความลับของข้อมูล การกำหนดวิธีการจัดการข้อมูล การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมองค์กร การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลด้านสารสนเทศและอุปกรณ์การติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บริษัทฯ ประมวลผลมีความปลอดภัยและเพื่อป้องกันเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังนี้
(1) สิทธิในการได้รับแจ้งในกรณีที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ขอรับสำเนาส่วนบุคคล และขอให้เปิดเผยการได้มากรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
(3) สิทธิในการขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
(4) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
(5) สิทธิในการร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
(6) สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
(7) สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8. การติดต่อ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำและประสานงานกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดติดต่อ ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ช่องทางการติดต่อ: IMPACTPDPA@IMPACT.CO.TH เบอร์ติดต่อ 02-833-6373

9. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

บริษัทฯ จะกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายฯ นี้อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก ๆ 1 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญทั้งในแง่ของกฎหมาย บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแล

***โดยนโยบายฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ [15 พฤษภาคม 2565]***

แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูล มีดังนี้

 • แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุม [คลิก]
 • แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท [คลิก]
 • แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย [คลิก]

 

********************************************************************************************

 

นโยบายคุกกี้
ของบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”)

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความซึ่งจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล (log) เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านซึ่งถูกใช้งานโดยเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก โดยรหัสคุกกี้ (Cookie ID) จะช่วยให้เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเข้าเยี่ยมชมต่าง ๆ สามารถแยกแยะการใช้งานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละรายออกจากผู้ใช้งานรายอื่นที่ใช้รหัสคุกกี้ต่างกัน

บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร และวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกรายผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน และใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรับบริการทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้แพลตฟอร์มของบริษัทฯ โดยจะใช้เพื่อ:
1. ทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถใช้งานได้
2. อนุญาตให้ท่านเข้าสู่ระบบในบัญชีของท่านบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
3. จดจำความชอบของท่าน (เช่น ภาษาและขนาดตัวอักษรที่ชอบ เป็นต้น) บนแพลตฟอร์มและจัดการระบบเนื้อหาข้อมูลรวมถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่าน
4. ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของท่านเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงตามความสนใจของท่าน
5. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์/ สถิติที่เกี่ยวกับพฤติกรรมโดยรวมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มเมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา (เช่น ระยะเวลาในการใช้งาน ระยะเวลาในการใช้งานแต่ละหน้า อัตรา bounce rate เป็นต้น) เพื่อพัฒนาให้แพลตฟอร์มสามารถใช้งานได้ง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. รักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราและช่วยกำหนดวิธีการในการพัฒนาระบบ และ
7. ปรับเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความสนใจของท่านและรับรองว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ถูกนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับท่าน

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคุกกี้ดังนี้:
1. คุกกี้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ใช้เพื่อจดจำการเลือกหรือตั้งค่าของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถแสดงข้อมูลลักษณะเฉพาะซึ่งตรงกับความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ชื่อบัญชี/ ชื่อผู้ใช้งาน ภาษา ตัวอักษร และลักษณะแพลตฟอร์มที่ชอบ
2. คุกกี้โฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้สำหรับโฆษณาใช้เพื่อจดจำว่าท่านได้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มใดและใช้งานแพลตฟอร์มอย่างไรบ้างเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านและเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการจัดทำโฆษณาต่าง ๆ
3. คุกกี้ที่จำเป็นเคร่งครัด (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ทางเทคนิคเหล่านี้จำเป็นเพื่อให้แพลตฟอร์มทำงานได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและปลอดภัย
4. คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพ/ เพื่อการวิเคราะห์ (Performance/ Analytics Cookies): คุกกี้เพื่อการประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม คุกกี้ประเภทนี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มและวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มเพื่อให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น
5. คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยผู้ให้บริการภายนอก เช่น Google Analytics ซึ่งใช้คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ (Analytics Cookies)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บโดยใช้คุกกี้

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้:
1. ข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการเยี่ยมชมเว็บไซต์: บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และรูปแบบพฤติกรรม รวมถึงภาษาที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้ กิจกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์บนเว็บไซต์ ทวีป ประเทศ เมือง เพศ อายุ และความชอบ รวมทั้งบันทึกจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วย
2. ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน: ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์ไอพีแอดเดรส (IP address) ระบบปฏิบัติการ และประเภทเบราเซอร์ของท่าน

ระยะเวลา

คุกกี้บางประเภทเป็นคุกกี้ชั่วคราว (Session Cookies) ซึ่งจะถูกลบออกหลังจากที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ปิดเบราว์เซอร์
คุกกี้บางประเภทเป็นคุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) ซึ่งรวมถึงคุกกี้ทั้งหมดที่ยังคงอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จนกว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเบราเซอร์ของผู้เยี่ยมชมจะลบออก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวันหมดอายุของคุกกี้แต่ละราย คุกกี้ถาวรทั้งหมดจะมีวันหมดอายุเขียนไว้ในรหัสของคุกกี้ แต่ระยะเวลาหมดอายุดังกล่าวอาจแตกต่างกันไป คุกกี้ถาวรที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้จะคงมีอายุอยู่ไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทำการลบคุกกี้ดังกล่าวออกก่อนวันหมดอายุ
บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านตราบเท่าที่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น โดยทั่วไปบริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุก 1 ปี

บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยไปถึง

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ร่วมกับผู้ให้บริการของบริษัทฯเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ร่วมกับบริษัทโฆษณาแต่ข้อมูลที่ถูกใช้จะไม่สามารถระบุถึงตัวท่านได้

ความยินยอม

เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะขอความยินยอมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับการใช้คุกกี้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) คุกกี้โฆษณา (Advertising Cookies) และคุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพ/ เพื่อการวิเคราะห์ (Performance/ Analytics Cookies) ท่านอาจเคยเห็นข้อความที่เด้งขึ้นมา (pop-up) เพื่อขอความยินยอมดังกล่าวเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก และแม้ว่าโดยปกติแล้วข้อความดังกล่าวจะไม่ปรากฏขึ้นอีกในการเข้าเว็บไซต์ครั้งต่อ ๆ ไป แต่ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ – โปรดดูวิธีป้องกันการใช้คุกกี้ด้านล่าง

วิธีจัดการและป้องกันการใช้งานคุกกี้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจป้องกันการใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาโดยตั้งค่าปิดการใช้งานคุกกี้ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้ และอาจปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้อย่างถาวรได้ นอกจากนี้ ยังอาจลบคุกกี้ที่มีการใช้แล้วได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ โปรดทราบว่าหากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปิดใช้งานการตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้ (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)) บางฟังก์ชันการใช้งานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคลแก่บริษัทฯ โดยตรงเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เพื่อติดต่อเราโดยตรง บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลที่ท่านจัดส่งมาในการตอบคำร้องขอของท่านเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับสื่อสารกับท่านเพื่อให้เป็นไปตามคำขอและความคาดหมายของท่าน รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรับคำปรึกษาที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญและเพื่อรับรองว่าบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามคำขอของท่านแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จัดส่งให้แก่บริษัทฯ บนเว็บไซต์จะถูกลบออก