Who We Are > CSR Activities

CSR Activities


อิมแพ็คมอบทุนในงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด มุ่งมั่นสนับสนุนเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญในอนาคตของชาติ มอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกในงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 โดยมีนางสุนีย์ จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประธานร่วมแสดงความยินดี โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2557 ณ อาคารฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเวทีประชุมวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการอุดมศึกษาระหว่างสถาบันต่อไป