Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

คุณกุลวดี จินตวร (กลาง) ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมงาน IMPACT Fun Run for Life วิ่งนี้เพื่อเธอ โครงการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร เส้นทางภายในอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อจัดหาระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และบริษัทในเครือ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างแนวคิดที่อยากให้ทุกคนได้ออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จมีผู้เข้าร่วมวิ่ง 400 คน รวมยอดบริจาคสูงถึงเกือบ 200,000 บาท โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอิมแพ็คที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ความร่วมมืออันดีจากคณะผู้บริหารและพนักงาน