Media Download > Photo Releases

Photo Releases

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร 0-2833 5073-8 หรือ communications@impact.co.th

พิธีเปิดงานแสดงยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีด้านการทหารและความปลอดภัย

คุณสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีด้านการทหารและความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน Defense & Security 2023 โดยภายในงานจัดแสดงยุทโธปกรณ์ด้านการทหารทั้งทางบก ทางน้ำและอากาศ รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัยระดับโลกจากผู้เข้าร่วม 500 รายจาก 40 ประเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 23,000 คนจาก 65 ประเทศทั่วโลก ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 9-12 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

**********************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

จินตนา พงษ์ภักดี ชูจิตร ภิรมย์อรรถ
ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร. 02-833-5061 โทร. 02-833-5012
อีเมล jintanap@impact.co.th อีเมล chuchitp@impact.co.th