Media Download > Photo Releases

Photo Releases

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร 0-2833 5073-8 หรือ communications@impact.co.th

พิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

นายภูมิธรรม เวชยชัย (ที่ 10 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงาน “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล, สำนักงานป.ป.ช., สำนักงาน ป.ป.ท., องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย

ธีมของการจัดงานในปีนี้ คือ BREAK THE CORRUPTION “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงของผู้นำประเทศและผู้นำทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งผสานพลังคนไทยและทุกภาคส่วนให้ตื่นรู้พร้อมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยงานจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ฮอลล์ 4 อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม

**********************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

จินตนา พงษ์ภักดี ชูจิตร ภิรมย์อรรถ
ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร. 02-833-5061 โทร. 02-833-5012
อีเมล jintanap@impact.co.th อีเมล chuchitp@impact.co.th