Terms and Conditions

Terms and Conditions
 
ข้อมูลกำหนดและเงื่อนไข

• การใช้งานเว็บไซต์ www.impact.co.th เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้งานบน อินเตอร์เน็ต เนื่องจากข้อจำกัดหรือข้อขัดข้องของระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ข้าพเจ้าตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ และยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง

• ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ จัดการสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ www.impact.co.th โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.impact.co.th จัดทำขึ้นโดย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น

• ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.impact.co.th อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและข้อตกลงสากล ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษร จากบริษัทฯ ก่อน ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือนักออกแบบและช่างภาพ ที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทฯ และนำมาใช้งานบนเว็บไซต์ www.impact.co.th โดยได้รับการยินยอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว