Who We Are > CSR Activities

CSR Activities


อิมแพ็คร่วมวิ่งการกุศล "ธัญญารักษ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 16"

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมสนับสนุนงานวิ่งการกุศล “เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า”ธัญญารักษ์ มินิมาราธอน 2014 ครั้งที่ 16” ณ สถาบันธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี เป็นเงิน 14,000 บาท กิจกรรมวิ่งครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมแท่นประดิษฐาน และเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพ ให้ความสนใจร่วมเดิน-วิ่งกันอย่างคับคั่ง