Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมคืนความสะอาดสู่ชุมชนปากเกร็ดในกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยมีนายวิสิทธิ์ พวงเพชร นายอำเภอปากเกร็ด ให้เกียรติเป็นประธาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์การรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557ณ บริเวณท่าน้ำปากเกร็ด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการขยะในพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และทำให้เมืองมีความสะอาด เป็นที่น่ามองน่าชมอีกด้วย


สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ                                                           
สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
                                                                                                           
บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด                                                                                     
โทร. 0-2833-5078                                                                                                               
จินตนา/พิมพ์ชนก