Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดยคุณจินตนา พงษ์ภักดี (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดโครงการ “อิมแพ็คปันน้ำใจ แบ่งชุดสวยให้เพื่อนใส่” โดยเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าคุณภาพดีจากคณะผู้บริหารและพนักงาน รวบรวบเพื่อส่งต่อให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยทางจิตเวช ผู้ป่วยทางร่างกาย เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้คนไร้ที่พึ่งมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้ความร่วมมืออันดีจากคณะผู้บริหารและพนักงาน โดยมีคุณณิชาภัทร วิบูลย์พานิช (ที่ 4 จากขวา) ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ การดำเนินโครงการของอิมแพ็คในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอิมแพ็คที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับภารกิจการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

โทร.0-2833-5061 / 5078
จินตนา / ณัฐจิต