Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

นายกิตติวัฒน์ จางวาง (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการส่วนงานประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวน 500 ชิ้น จากการบริจาคของพนักงานอิมแพ็คและบริษัทในเครือฯ ให้กับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ “ปฏิทินเก่า เราขอนะ” โดยมีนายนาวิน แสงสันต์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ โดยปฏิทินเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา ช่วยให้พวกเขามีโอกาสได้อ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะต่างๆ ในการใช้ชีวิต

สำหรับโครงการ “ปฏิทินเก่า เราขอนะ” เป็นโครงการที่อิมแพ็คฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อันเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ด้านการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นดำเนินการควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนบริเวณใกล้เคียง (CSR) ขณะเดียวกันยังคำนึงถึงประโยชน์ของการดูแล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำสิ่งของและวัสดุเหลือใช้ของพนักงานมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์