Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดี กรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับมอบชุดอาหารกล่อง อิมแพ็ค เคเทอริ่ง โดยบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือบางกอกแลนด์ ซึ่งสนับสนุนอาหารว่างและอาหารกล่องจำนวน 300 ชุดต่อวัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถานการณ์โควิด-19 รวม 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรมควบคุมโรค, กองการสื่อสาร ผู้ดูแลหน่วยประชาสัมพันธ์ สายด่วน 1422 และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าเสริมสร้างพลังในการปฏิบัติงาน ในการนี้ นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร นายลอว์เรนซ์ ตัน ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และนายรอย อึง หัวหน้าเชฟ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนส่งมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณและร่วมให้กำลังใจทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หวังเป็นอย่างยิ่งให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยุติลงโดยเร็ว และเราจะผ่านไปได้ด้วยกัน