Who We Are > CSR Activities

CSR Activities
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทีมงานพันธมิตรสู่ความสำเร็จ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานของแต่ละแผนก นำชุดหลอดไฟและเงินทำบุญจำนวน 24,000 บาท ไปถวายวัดปากคลองพระอุดม จ.นนทบุรี ตามโครงการ “อิมแพ็คจุดเทียนพรรษา สร้างแสงแห่งปัญญา สร้างสรรค์คุณธรรม” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการถวายเทียนพรรษา / หลอดไฟ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมสร้างความดี ปลูกจิตศรัทธา เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา สร้างแสงแห่งปัญญาและคุณธรรมแก่ทุกคน สร้างความรักความสามัคคีระหว่างกัน ตลอดจนเป็นสิริมงคลให้แก่พนักงาน