Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

อิมแพ็ค ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน จัดกิจกรรมรวมพลัง 2 ล้อลดโลกร้อน

(มีนาคม 2555) อิมแพ็ค ร่วมรณรงค์ลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ภายหลังผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 เป็นรายแรกของประเทศ ล่าสุดจัดกิจกรรม รวมพลัง 2 ล้อลดโลกร้อน เชิญชวนและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานใช้จักรยานในการเดินทางปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานน้ำมันและปัญหามลภาวะ อีกทั้งส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พร้อมกันนี้ได้จัดฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกและการอนุรักษ์พลังงานตลอดทั้งปี เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้พลังงานต่อไป

นางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผยว่า อิมแพ็ค ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้นโยบายการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 อิมแพ็ค ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานเลขที่ ISO 50001: 2011 สำหรับขอบข่ายการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ และการจัดเลี้ยง จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของประเทศและเป็นแห่งที่ 2 ในเอเชีย รองจากอินเดีย

ทั้งการวางแผนลดการใช้พลังงาน ภายใต้แนวทางรักษ์โลก “I AM 3R” ซึ่งประกอบด้วย Incite กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Avoid หลีกเลี่ยงแนวทาง วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Modify ดัดแปลง และ 3R ได้แก่ Reduce ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร Reuse ใช้ซ้ำเพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร Recycle แปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

การลดใช้พลังงานน้ำ โดยใช้เหยือกน้ำและแก้วน้ำ แทนการใช้ขวดน้ำในห้องประชุม มีการลดการใช้น้ำประปา โดยใช้น้ำจากทะเลสาบเมืองทองธานีเพื่อรดน้ำต้นไม้ และการติดตั้งก๊อกน้ำชนิดกดและชนิดอัตโนมัติ แทนการหมุนเปิด-ปิด ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำได้ถึง 25% และในส่วนของการลดใช้น้ำมัน อิมแพ็ค มีการจัดรถเวียนภายในศูนย์ฯ เพื่อให้บริการแก่ผู้มาเที่ยวชมงานและพนักงาน และล่าสุดได้รณรงค์ให้พนักงานที่พักอาศัยใกล้บริษัทปั่นจักรยานมาทำงาน รวมถึงใช้จักรยานในการเดินทางปฏิบัติงานในพื้นที่

โดยได้จัดกิจกรรมรวมพลัง 2 ล้อลดโลกร้อน เชิญชวนและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานใช้จักรยานในการเดินทางปฏิบัติงานในพื้นที่แทนการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานน้ำมันและปัญหามลพิษในพื้นที่ อีกทั้งส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปั่นจักรยานกว่า 100 คัน รณรงค์การลดใช้พลังงาน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสานต่อกิจกรรมดังกล่าว อิมแพ็ค ได้วางงบประมาณส่วนหนึ่งในการสร้างจุดจอดรถจักยาน สร้างเลนสำหรับการขับขี่จักรยานโดยเฉพาะ และเตรียมขยายโครงการขอความร่วมมือไปยังบริษัทในเครือฯ (บางกอกแลนด์) ทั้งหมด รวมถึงชาวชุมชนเมืองทองธานีร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อลดโลกร้อน ซึ่งถือเป็นการร่วมแก้ปัญหาการจราจรและปัญหามลพิษอีกทาง เพื่อให้ เมืองทองธานี เป็นชุมชนที่น่าอยู่และเป็นเมืองต้นแบบแห่งการลดการใช้พลังงานต่อไป

อย่างไรก็ตาม นอกจากแนวทางการลดการใช้พลังงานต่างๆ แล้ว อิมแพ็ค ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกและการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้เชิญ อ.อมรศักดิ์ รังสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มาถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบิติงานภายใต้มาตรฐาน ISO 50001 ของอิมแพ็ค ตลอดจนสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานด้วย

 

สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด