Our Facilities and Services > Facilities > Phoenix Function Room

Phoenix Function Room

Phoenix Function Room

ห้องประชุมตั้งอยู่ในพื้นที่จัดงานถัดจากอาคาร 9-12 ด้วยการออกแบบตกแต่งในลักษณะศิลปะไทยร่วมสมัยกับพื้นที่ใช้สอยกว้างกว่า 1,100 ตารางเมตร อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องประชุมย่อยได้ถึง 6 ห้องประชุม โดยใช้ฉากในการกั้นแต่ละห้อง  ห้องบอลรูมนี้สามารถจุผู้ร่วมงานได้ถึง 300-1,000 ที่นั่ง ในลักษณะการจัดการประชุมและ 300-900 ที่นั่ง ในลักษณะการจัดเลี้ยง